Sociale dienst OCMW > Begeleiding

Psycho-sociale begeleiding
De maatschappelijk assistent(e) kan helpen bij het overwinnen van sociale, familiale en relationele moeilijkheden. Samen kan er gezocht worden naar mogelijke oplossingen voor uw problemen of kan u doorverwezen worden naar een gespecialiseerde hulpverlening. Ook personen met een verslavingsprobleem kunnen terecht op de sociale dienst om in overleg met de maatschappelijke assistent(e) hieraan te werken of een oplossing te zoeken.

Administratieve begeleiding
Veel mensen vinden hun weg niet meer in het doolhof van in te vullen formulieren (kinderbijslag, aanvraag studiebeurs, .....) u kan terecht op de sociale dienst voor hulp.

Budgetbeleiding / budgetbeheer
Als u er niet in slaagt rond te komen met uw inkomen ten gevolge van achterstallige betalingen, leningen of onverwachte uitgaven, kan er een budgetbegeleiding of beheer worden opgezet, nadat een financieel onderzoek en een motiverend gesprek heeft plaatsgevonden. de betalingen worden volgens een afgesproken plan verricht.

Schuldbemiddeling
In de problematiek van schuldenlast, nemen energiefacturen een zeer belangrijke plaats in omdat ze betrekking hebben op vitale behoeften. Deze begeleiding omvat 2 componenten:
1. OCMW's moeten aan personen met betalingsmoeilijkheden de noodzakelijke sociale en budgettaire begeleiding verstrekken en behelst de onderhandeling inzake afbetalingsplannen en het opzetten van budgetbegeleiding.

2. De toekenning van financiële steun aan personen waarvan de schuldoverlast van die aard is dat zij hun gas en electriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen.

Collectieve schuldenregeling is een procedure die werd ingevoerd bij wet van 5 juli 1988. De collectieve schuldenregeling beoogt de financiële draagkracht van personen, die gebukt gaan onder een overmatige schuldenlast, op termijn volledig te herstellen. De procedure moet hen toelaten om - in de mate van het mogelijke - de schulden te betalen en toch een menswaardig bestaan te leiden. Het is de bedoeling de schuldenaar - binnen een redelijke termijn - een uitzicht op een nieuwe start te bieden. Spilfiguur in heel deze procedure is de schuldbemiddelaar (aangesteld door de arbeidsrechter). Het OCMW-Veurne werd reeds als dienst schuldbemiddeling erkend door de bevoegde overheid.
© OCMW Veurne / Comsa!