> Aanvraag tot opneming
> Prijs
> Sfeerfoto's
> Contact
> Ligging
> Info-brochure
> Nieuwe naamgeving residenties
> Bewonerskrantje 't Lindebladje
Woonzorgcentrum "Ter Linden"

De aanvraag tot opname

Wie kan worden opgenomen?

Het rusthuis staat open voor de personen die om gezondheids- en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om verder thuis te blijven.

Hoe verloopt de procedure?
De bejaarde en zijn familieleden worden uitgenodigd op de sociale dienst. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke situatie. Mogelijke problemen van welke aard ook, worden besproken. Elke aanvraag tot opneming wordt individueel onderzocht en behandeld door het orgaan van het OCMW dat ervoor bevoegd is met name de sociale dienst. De beslissing over de opname gebeurt op basis van een voorafgaand administratief, financieel, sociaal en medisch onderzoek waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende voorgelicht werd omtrent de verschillende mogelijkheden van hulpverlening en de eraan verbonden kosten. Dit moet blijken uit een verslag opgemaakt door de maatschappelijke werkster.In overeenstemming met de wettelijke bepalingen (vervat in het bejaardendecreet van 05.03.1985 en de uitvoeringsbesluiten) sluit het OCMW alvorens tot de opneming over te gaan een schriftelijke overeenkomst af met de bewoner of met de personen of instanties die namens hem optreden. Daarin worden onder meer de financiële voorwaarden nader gespecifieerd: verblijfskosten begrepen in de dagprijs, verblijfskosten die supplementair aangerekend worden.

Voorwaarden
De personen die een aanvraag tot opname indienen moeten aan de volgende vereisten voldoen:
  • zij moeten in principe de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Het OCMW kan hierop uitzonderingen toestaan;
  • zij moeten zich ertoe verbinden in de mate van de financiële middelen waarover zij beschikken alle kosten die uit hun verblijf voortspruiten te betalen zoals dit nader gespecifieerd is in de schriftelijke opnameovereenkomst die voor opname moet worden afgesloten.
  • Het profiel van de zorgvrager moet stroken met de aard van het vrijgekomen bed.
  • Er moet een dringendheid van opname zijn, veelal op basis van zorgbehoevendheid.
  • De zorgvrager of een kind moet gedomicilieerd zijn in Veurne.
  • Er wordt rekening gehouden met chronologie van de aanvraag tot effectieve opname (dus niet de inschrijving uit voorzorg, in het vooruitzicht van latere opportuniteit!)

Elke aanvraag tot opneming wordt individueel onderzocht en behandeld door het orgaan van het OCMW dat ervoor bevoegd is met name de sociale dienst. De beslissing over de opname gebeurt op basis van een voorafgaand administratief, financieel,sociaal en medisch verslag waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende voorgelicht werd omtrent de verschillende mogelijkheden van hulpverlening en de eraan verbonden kosten.

Voor de personen die in een andere gemeente ingeschreven zijn zal aan het OCMW van de woonplaats een borgstelling voor de betaling van de kosten gevraagd worden.

Opname in het woonzorgcentrum kan geweigerd worden op basis van gegevens uit het medisch verslag (drankmisbruik, agressie, psychiatrische problematiek). Meer informatie zal in voorkomend geval opgevraagd worden. Het opnameteam beslist in dit geval. Indien niet kan opgenomen worden, verwijzen wij door.

© OCMW Veurne / Comsa! / Sitemap