Vrijwilligerswerking > voorbeeld overeenkomst

Overeenkomst tussen vrijwilligersorganisatie en vrijwilliger

OCMW Veurne
Woonzorgcentrum "Ter Linden"
Kaaiplaats 2
8630 Veurne

Tussen de ondergetekende Gallant Muriel, afgevaardigde van Woonzorgcentrum Ter Linden enerzijds en:
" uw gegevens"
een/geen proefperiode doorlopen van ........, genoemd vrijwilliger, die verklaart bereid te zijn diensten te verstrekken aan de organisatie woon- en zorgcentrum "Ter Linden" wordt het volgende overeengekomen:

Art.1. Aard van het vrijwilligerswerk
De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos activiteiten te verrichten. De taak omvat (beschrijving van alle activiteiten die van de vrijwilliger kunnen gevraagd worden).
Daarnaast is de vrijwilliger ertoe gehouden vergaderingen en bijscholingen bij te wonen indien deze zich voordoen en eventuele enquête-, evaluatie- en onkostenformulieren in te vullen en regelmatig contact te houden met de coördinator.
De vrijwilliger verklaart zich bereid indien nodig aanpassingen te laten aanbrengen aan de hem/haar toevertrouwde taken. Deze aanpassingen gebeuren door de vrijwilliger en de coördinator of op vraag van de organisatie, steeds op basis van wederzijds overleg.

Art.2.
Het Woonzorgcentrum "Ter Linden" moet een plaats zijn waar het goed is om te leven en wonen. Centraal staat het respect voor de bewoner. De bewoner wordt daarom actief betrokken in het dienstaanbod en door de attenties van de medewerkers duidelijk gemaakt dat hij/zij er zich mag thuis voelen. Zo komen in ons rusthuis naar het materiële gegeven, zoals de accomodatie, het comfort, ... de immateriële aspecten in toenemende mate op het voorplan te liggen, te weten: de vrijwaring van de persoonlijke vrijheid van de bewoner, mogelijkheden voor de sociale integratie en sociale contacten, inspraak van de bewoner bij de opbouw van een 'eigen' leefgemeenschap, ....

Art. 3. Plaats van uitvoering van de overeenkomst
De plaats van uitvoering van de overenkomst is het Woonzorgcentrum "Ter Linden".

Art. 4 . Regeling bij ziekte of verhindering
Ingeval van ziekte of verhindering brengt de vrijwilliger de organisatie zo snel mogelijk op de hoogte op het nummer 058 332332.

Art. 5. Vergoedingen
De diensten worden onbezoldigd verstrekt. De organisatie betaalt de verplaatsingskosten geheel terug ten belope van de gemaakte kosten. De vrijwilliger dient minstens zesmaandelijks zijn onkostennota's in bij de coördinator, met vermelding van zijn rekeningnummer en handtekening. De vrijwilliger aanvaardt geen commissie- of erelonen en streeft geen eigen financiële belangen na. Hij kan enkel van de vrijwilligersorganisatie zelf een onkostenvergoeding ontvangen. De vrijwillliger mag geen enkele gift of financiële middelen aanvaarden van de bewoners van het rusthuis of van hun familie.

Art. 6. Vorming en bijscholing van de vrijwilliger
De vrijwilliger verbindt zich ertoe, volgens de vereisten van de werking, geregeld vormingsbijeenkomsten bij te wonen en daadwerkelijk mee te bouwen aan de vrijwilligerskern, rekening houdend met zijn functie en met de aard van de organisatie. de vormingbijeenkomsten waarbij de vrijwilligers tevens onderling ervaringen kunnen uitwisselen, dienen indien mogelijk door de vrijwilliger te worden bijgewoond.

Art. 7. Begeleiding en inspraak
De vrijwilliger wordt begeleid door het lid van de organisatie dat belast is met de vrijwilligers en als coördinator van het vrijwilligerswerk beschikbaar is voor het beantwoorden van vragen. Geen enkele opdracht of activiteit vindt plaats zonder het medeweten van de coöordinator. De vrijwilliger is enkel belast met eigen beslissingsbevoegdheid voor de dagdagelijkse beslissingen betreffende de uitvoering van de afgesproken taken

Art. 8. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwilliger
De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet, zware fouten of vaak voorkomende lichte fout na herhaaldelijke waarschuwingen. Hij/zij handelt steeds ter goeder trouw. De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval waarbij schade ontstaat, zowel aan derden als aan de begunstigde van het vrijwilligerswerk en aan de vrijwilliger zelf, zowel materiële schade als lichamelijk, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de coördinator.

Art. 9. Plicht tot geheimhouding.
De vrijwilliger zal de geheimhouding en de grootste discretie met de zieken, de residenten, de familie en de bezoekers in acht nemen. Zij mogen volstrekt niets bekend maken van wat zij vernemen over de zieken, de behandeling of de identiteit van de patiënten, ook niet na het beëidigen van het vrijwilligerswerk.

Art. 10. Eerbied voor de begunstigde van het vrijwilligerswerk evenals voor zijn levensbeschouwing, religieuze en politieke overtuiging.
De vrijwilliger belooft de levensbeschouwelijke, politieke en religieuze overtuiging van de begunstigde van het vrijwilligerswerk te eerbiedigen en geen handelingen te stellen tegen hun wil in. Van zijn/haar kant heeft de vrjwilliger het recht om hulpverlening te weigeren in geval van gewetensnood.

Art. 11. Verzekering
De organistie verzekert de vrijwilligers tegen volgende risico's:
- alle ongevallen die gerangschikt worden onder de categorie "arbeidsongevallen" of "beroepsziekten", in het kader van een arbeidsovereenkomst
- burgerlijke aansprakelijkheid
- schade aan persoonlijke goederen van de vrijwilliger
De organisatie zal de vrijwilliger niet in aanraking brengen met belangrijke risico's (zoals in de gezondheidssector: besmettelijke ziekten of blootstelling aan ioniserende stralen) zonder de vrijwilliger hiervan uitdrukkelijk in te lichten en zijn toestemming te bekomen.

Art. 12. Procedure bij conflicten
In geval van conflicten tussen de vrijwilligers en beroepskrachten of tussen vrijwiligers onderling, zal de zaak worden besproken met de coördinator

Art. 13. Beëindiging van de overeenkomst
Indien de vrijwilliger de overeenkomst wil beëindigen brengt hij de coördinator hiervan tijdig op de hoogte. Bij ernstige redenen die met de inhoud van het vrijwilligerswerk te maken hebben, is de vrijwilliger bereid zijn voorgenomen beslissing te bespreken met de coördinator. De organisatie behoudt zich het recht voor het contract te verbreken indien hiertoe ernstige redenen bestaan. Dit gebeurt via een gesprek met de coördinator die de beslissing aan de vrijwilliger meedeelt.
De overeenkomst eindigt tevens bij onderling goedvinden van de partijen en indien wijzigingen in het werkplan van de organisatie daartoe noodzaken.
© OCMW Veurne / Comsa! / Sitemap